Τα καρπούζια
1996

Εγκατάσταση μέσα στη Γκαλερί Επίκεντρο, Αθήνα
Έργο εφήμερο